wszystkie artykuły

Rozliczanie straty podatkowej, a termin przechowywania dokumentów.

Przedsiębiorcy, którzy na koniec danego roku wykazali stratę w prowadzonej działalności gospodarczej, mają możliwość jej rozliczenia w kolejnych latach. Prawo takie zostało zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w ustawie o podatku od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ CIT”) strata podatkowa, będzie mogła być rozliczona w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Ponad to, wysokość obniżenia w którymkolwiek z kolejnych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty. Istotne jest, że stratę taką można rozliczyć dopiero na podstawie złożonego zeznania rocznego.

Organy podatkowe potwierdzają, że z odliczeniem straty z lat poprzednich (maksymalnie 50% straty) nie trzeba czekać do zakończenia roku podatkowego i złożenia zeznania podatkowego. Jej odliczenie jest możliwe już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, taki sposób rozliczania straty potwierdził w interpretacji np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 14 maja 2012 r., nr IPTPB3/423-83/12-2/PM.

Rozpatrując kwestię rozliczania straty poniesionej w poprzednich latach, Spółka ma obowiązek przechowywać́ księgi  i dokumenty podatkowe za lata podatkowe, w których wykazała stratę̨, do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca tego roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za rok, w którym po raz ostatni została odliczona strata.

Więcej informacji na ten temat – zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Smart Finance 24 Sp. z o.o.,

Email: biuro@smartfinance24.pl

tel. 731-832-054