wszystkie artykuły

Zakup okularów dla pracownika w świetle PIT i VAT

Zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Kwota refundacji okularów korygujących wzrok stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych po spełnieniu określonych tym zwolnieniem warunków, a mianowicie gdy:

a. badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, co potwierdzi aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy,

b. zakup udokumentowany jest fakturą,

c. pracownicy, stosownie do § 2 pkt 4 rozporządzenia, użytkują monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy

W zakresie podatku PIT na pracodawcy nie będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww przychodu pracownika.

Pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem okularów korekcyjnych, które są wykorzystywane przez pracowników podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Co do zasady zakupu okularów korekcyjnych dokonuje pracownik i to pracownik, a nie pracodawca, posiada prawo do rozporządzania okularami jako właściciel.