wszystkie artykuły

Składki ubezpieczeniowe przedsiębiorcy

Składki ubezpieczeniowe przedsiębiorcy w rozliczeniach podatkowych
Osoba fizyczna, wykonująca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Sposób rozliczenia tych składek uzależniony jest od ich rodzaju, jak i od formy opodatkowania, z jakiej korzysta przedsiębiorca.

Składki na ubezpieczenia społeczne
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej, czy też podatkiem liniowym, może opłacone przez siebie składki na ubezpieczenia społeczne rozliczać na dwa sposoby. Pierwszy umożliwia zaliczanie powyższych wydatków do kosztów uzyskania przychodów bądź drugi odliczania ich od osiągniętego dochodu.

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest dla przedsiębiorcy obowiązkowe, jednocześnie stanowi wydatek mający pośredni związek z przychodami osiąganymi z tej działalności, jest on więc kosztem podatkowym ( art. 22 ust. 1 ustawy o pdof).

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o pdof. Przepis ten wyklucza z kosztów podatkowych:
- składki nieopłacone do ZUS, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek,
- składki na własne ubezpieczenie społeczne dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą (składki ZUS przedsiębiorcy podlegają zaliczeniu do kosztów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty)

Składki zapłacone na własne ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca może również odliczać od dochodu i to już w trakcie roku, na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy. Odliczenia tego może dokonać, jeżeli:
- nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
- nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, muszą również zwrócić uwagę, czy składki te nie zostały odliczone od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej (art. 26 ust. 13a oraz art. 30c ust. 3 ustawy o pdof).

Możliwości wyboru sposobu rozliczania omawianych składek nie mają natomiast przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, gdzie w rachunku podatkowym, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Stąd w tym przypadku składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane do ZUS z tytułu prowadzenia działalności podlegają wyłącznie odliczeniu od przychodów.

Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną kartą podatkową w ogóle nie rozliczają w tej działalności składek na ubezpieczenia społeczne.


Składka zdrowotna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie od wybranej formy opodatkowania podlegają odliczeniu od podatku u wszystkich przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – warunkiem jest to, że muszą być zapłacone. Jednocześnie odliczeniu nie podlega cała wartość zapłaconych składek zdrowotnych (9% podstawy ich wymiaru) lecz część stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru.

Dodatkowo, gdy kwoty zapłaconych składek zdrowotnych nie były odliczone w ciągu roku od podatku, mogą być odliczone w zeznaniu rocznym od podatku ustalonego od dochodów (przychodów) z innego źródła, np. z umowy o pracę, zlecenia czy też emerytury.

Sytuacjami w których podatku nie obniża się jednak o składki zdrowotne, są te których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku, bądź dochód, od którego zaniechano poboru podatku (na podstawie Ordynacji podatkowej)


Składka na Fundusz Pracy
Składki te podlegają wyłącznie zaliczeniu ich do firmowych kosztów podatkowych. W rachunku podatkowym może je więc jedynie ująć podatnik uwzględniający w podstawie opodatkowania ponoszone koszty, czyli opodatkowany na zasadach ogólnych (według skali podatkowej lub podatkiem liniowym). Pozostali przedsiębiorcy w ogóle nie uwzględniają tej składki w firmowych rozliczeniach.


Składki ZUS w roku 2017
Przedsiębiorca w nadchodzącym roku, zapłaci o 5 % większe składki miesięczne ZUS niż w roku 2016.
Sama podstawa wymiaru składek wyniesie 2551,20 zł, co da:
- ubezpieczenie emerytalne 497,99 zł
- ubezpieczenie rentowe 204,10 zł
- ubezpieczenie chorobowe 62,50 zł
- ubezpieczenie wypadkowe 45,92 zł
- Fundusz Pracy 62,50 zł

Zaś minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców, o podstawie wymiaru 600 zł ( 60 % z prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia - 4252 zł ) , wyniosą:
- ubezpieczenie emerytalne 117,12 zł
- ubezpieczenie rentowe 48,00 zł
- ubezpieczenie chorobowe 14,70 zł
- ubezpieczenie wypadkowe 10,80 zł